Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία

What and out of which a predication according to nature is

What and out of which a predication according to nature is

 

Από τα πράγματα άλλα είναι καθολικά και άλλα μερικά. Λέγω δε καθολικά όσα εκ φύσεως κατηγορούνται σε περισσότερα, ενώ μερικά αυτά στα οποία τα πρώτα διαιρούνται καθενός ξεχωριστά κατηγορούμενα· γι’ αυτό και τα είδη ευλόγως λέγονται μέρη του γένους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία»