Τι σημαίνει εντελέχεια

What we mean by fulfilment

What we mean by fulfilment

 

Το όνομα της εντελέχειας σημαίνει κατά τον Αριστοτέλη την ενέργεια και την τελειότητα· διότι απαρτίζεται από το ένα, το τέλειο και το έχει, καθώς τότε λέγεται το κάθε πράγμα ότι είναι εντελεχεία, όταν έχει την δική του τελειότητα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι σημαίνει εντελέχεια»

Το πλήρες και το ολόκληρο

That of which nothing is left outside, is complete and whole; for thus we define the whole, as that of which nothing is absent, e.g. a whole man or a whole box.

The complete and the whole

 

Αυτό του οποίου τίποτε δεν μένει έξω, αυτό είναι πλήρες και ολόκληρο. Διότι έτσι ορίζουμε το ολόκληρο (ολοκληρωμένο), αυτό του οποίου τίποτε δεν απουσιάζει, π.χ. άνθρωπος ολόκληρος ή κιβώτιο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Το πλήρες και το ολόκληρο»

Τι είναι κίνηση και ποια τα είδη αυτής

What change is and how many kinds of change there are

What change is and how many kinds of change there are

 

Δεδομένου ότι κάθε γένος του όντος διαιρείται σε αυτό που είναι εντελεχεία (πραγματικότητα) και σε αυτό που είναι δυνάμει, η εντελέχεια (πραγμάτωση) εκείνου που είναι δυνάμει, καθόσον είναι τέτοιο, είναι κίνηση. Π.χ. εκείνου που δύναται να αλλοιωθεί, καθόσον δύναται να αλλοιωθεί, αλλοίωση, εκείνου που δύναται να αυξηθεί και εκείνου που αντίκειται σ’ αυτό, εκείνου δηλαδή που δύναται να μειωθεί (καθώς δεν υπάρχει κοινό όνομα και για τα δύο), αύξηση και μείωση, εκείνου που δύναται να γεννηθεί και να φθαρεί, γένεση και φθορά, και εκείνου που δύναται να μεταφερθεί, φορά. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι κίνηση και ποια τα είδη αυτής»

Πώς λέγεται το «μάταια»

In which way in vain is said of

 

Μάταια λέγονται πως είναι εκείνα, στα οποία δεν αποβαίνει ο σκοπός για τον οποίο γίνονται, λ.χ. αν το βάδισμα γίνεται χάριν της κενώσεως του εντέρου. Εάν δεν συνέβη στον βαδίσαντα, λέμε ότι μάταια βάδισε και ότι το βάδισμα ήταν μάταιο, ωσάν αυτό να είναι το “μάταια”, αυτό που εκ φύσεως γίνεται για κάτι άλλο, αλλά αποτυγχάνει του σκοπού. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς λέγεται το «μάταια»»

Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος

How something may come to be out of that which is not

How something may come to be out of that which is not

 

Επειδή κάθε τι που γίνεται ή από κάτι που υπάρχει γίνεται ή από κάτι που δεν υπάρχει, και μιας και από τα δύο αυτά είναι αδύνατον να γίνεται, αφού ούτε από αυτό που υπάρχει είναι δυνατόν να γίνει (διότι ήδη υπάρχει), ούτε από αυτό που δεν υπάρχει (διότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι από κάτι που δεν προϋπάρχει), θεώρησαν κάποιοι εύλογο είτε ότι κανένα από τα πράγματα ούτε γίνεται ούτε φθείρεται, είτε ότι υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει. Εμείς, ωστόσο, θα λύσουμε την απορία τους, αφού πρώτα αρχίσουμε λέγοντας με πόσους τρόπους λέγεται το ον (αυτό που υπάρχει). Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος»

Πάσα διδασκαλία και πάσα μάθηση διανοητική εκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως

All teaching and all intellectual learning come about from pre existent knowledge

All teaching and all intellectual learning come about from pre existent knowledge

 

Αν τούτο έχει έτσι, και είναι η απόδειξη ένα είδος διδασκαλίας και μαθήσεως, τότε και η απόδειξη εκ προϋπαρχούσης λαμβάνεται γνώσεως, δηλαδή από κοινές έννοιες. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πάσα διδασκαλία και πάσα μάθηση διανοητική εκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως»