Τα είδη της ρητορικής τέχνης

The kinds of rhetoric art

The kinds of rhetoric art

 

Τα είδη της ρητορικής τέχνης είναι τρία στον αριθμό· αφού τόσοι είναι και οι ακροατές των ρητορικών λόγων. Σύγκειται δε ο ρητορικός λόγος από τρία πράγματα: από αυτόν που μιλάει, από αυτά  που λέει και από αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, ενώ ο σκοπός της ομιλίας αναφέρεται προς αυτόν, εννοώ τον ακροατή. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα είδη της ρητορικής τέχνης»

Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση

What is the difference between understanding and practical wisdom

What is the difference between understanding and practical wisdom

 

Είναι δε η σύνεση (η δύναμη του να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί κανείς καλώς) και η ασυνεσία (η έλλειψη κατανοήσεως ή αντιλήψεως), από τις οποίες ονομάζουμε τους συνετούς και τους ασύνετους, ούτε εντελώς το ίδιο με την επιστημονική γνώση ή τη γνώμη (αφού όλοι θα ήταν συνετοί), ούτε κάποια από τις κατά μέρος επιστήμες, όπως η ιατρική σχετικά με τα υγιεινά ή η γεωμετρία σχετικά με τα μεγέθη· αφού η σύνεση δεν έχει να κάνει ούτε με τα αΐδια και αμετάβλητα ούτε με οτιδήποτε που γίνεται, αλλά με όσα θα προβληματιζόταν κανείς και θα συλλογιζόταν. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση»

Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

 

Το φοβερό δεν είναι το ίδιο για όλους, αλλά λέμε φοβερό και κάτι που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι το λογικό φοβερό. Τα ανθρωπίνως όμως φοβερά διαφέρουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε βαθμό· ομοίως δε και τα θαρραλέα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα»

Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

 

Η προαίρεση λοιπόν φαίνεται πως είναι ό,τι το εκούσιο, δεν είναι όμως το ίδιο, αλλά το εκούσιο είναι επιπλέον· διότι στο εκούσιο μετέχουν και τα παιδιά και τα άλλα ζώα, στην προαίρεση όμως όχι, και όσα συμβαίνουν ξαφνικά τα λέμε εκούσια, όχι όμως και προαιρετά. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο»

Είναι άραγε η ανδρεία πράγμα διδακτό ή φυσικό;

Is courage teachable or natural

Is courage teachable or natural

 

Πάλι δε ερωτώμενος ο Σωκράτης αν η ανδρεία είναι πράγμα διδακτό ή φυσικό, είπε: «Νομίζω ότι, όπως ακριβώς ένα σώμα είναι εκ φύσεως ανθεκτικότερο στους πόνους από ένα άλλο σώμα, έτσι και μια ψυχή εκ φύσεως γίνεται πιο δυνατή στις συμφορές σε σχέση με μια άλλη ψυχή· διότι βλέπω ότι αυτοί που ανατρέφονται με τους ίδιους νόμους και τα ίδια ήθη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους στην τόλμη. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Είναι άραγε η ανδρεία πράγμα διδακτό ή φυσικό;»