Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα

{{de|Italien, Sizilien, Agrigent, Tal der Tempel, Heratempel (oder Iuno Lacinia), Tempel D}}{{en|Italy, Sicily, Agrigento, Valley of the Temples, Temple of Juno Lacinia}}

Read English version here!

Τὰς δὲ διαφορὰς ἐν αὐτοῖς τε τοῖς γένεσι πρὸς ἄλληλα θεωρητέον, οἷον τίνι διαφέρει δικαιοσύνη ἀνδρίας καὶ φρόνησις σωφροσύνης (ταῦτα γὰρ ἅπαντα ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστίν), καὶ ἐξ ἄλλου πρὸς ἄλλο τῶν μὴ πολὺ λίαν διεστηκότων, οἷον τίνι διαφέρει αἴσθησις ἐπιστήμης· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πολὺ διεστηκότων κατάδηλοι παντελῶς αἱ διαφοραί.

Απόδοσις:  

Τις δε διαφορές, κατά τις οποίες διαφέρουν τα πράγματα μεταξύ τους, θα πρέπει κανείς να τις εξετάζει τόσο μέσα στα ίδια τα γένη, π.χ. σε τι διαφέρει η δικαιοσύνη από την ανδρεία και η φρόνηση από την σωφροσύνη (διότι όλα αυτά ανήκουν στο ίδιο γένος), όσο και σε σχέση με ένα άλλο διαφορετικό γένος, αρκεί τα διαφορετικά αυτά γένη να μην απέχουν πολύ μεταξύ τους, π.χ. σε τι διαφέρει η αίσθηση από την επιστήμη· διότι όταν απέχουν πολύ μεταξύ τους τα γένη, οι διαφορές είναι εντελώς φανερές.

Βιβλιογραφία: Αριστοτέλους Τοπικά (107b.39 έως 108a.6)
Απόδοση κειμένου: Κότσαλης Γεώργιος

Developed by White Dynamics