Πώς λέγεται το πάθος

the famous sculptures around the austrian parliament dedicated to the greek goddess pallas athena

Read English version here!

Πάθος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης καθ’ ἣν ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, καὶ γλυκὺ καὶ πικρόν, καὶ βαρύτης καὶ κουφότης, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· ἕνα δὲ αἱ τούτων ἐνέργειαι καὶ ἀλλοιώσεις ἤδη, οἷον τὸ λευκαίνεσθαι ἢ μελαίνεσθαι ἢ ψύχεσθαι ἢ θερμαίνεσθαι. καὶ ἔστιν τοῦτο τὸ οὕτω λεγόμενον πάθος κίνησίς τις ἢ κατὰ σῶμα ἢ κατὰ ψυχὴν πρόσκαιρος. ἔτι τούτων μᾶλλον αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις καὶ κινήσεις, εἴτε κατὰ ψυχὴν εἶεν εἴτε κατὰ σῶμα, καὶ μάλιστα αἱ πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ τὸ λυπηρὸν ἔχουσαι, ὡς τὰς νοσώδεις ἐνοχλήσεις καὶ τὰς λυπηρὰς τὰς ἡμαρτημένας. ἔτι τὰ μεγέθη τῶν συμφορῶν καὶ λυπηρῶν πάθη λέγεται.

Απόδοσις:

Πάθος λέγεται υπό μία έννοια η ποιότητα κατά την οποία ένα σώμα μπορεί να μεταβληθεί, όπως το λευκό και το μαύρο, το γλυκύ και το πικρό, ή βαρύτητα και η ελαφρότητα, και όσα άλλα παρόμοια· υπό μία άλλη οι ενέργειες και μεταβολές που ήδη γίνονται αναφορικά με τούτα, όπως το άσπρισμα ή το μαύρισμα ή το πάγωμα ή το ζέσταμα. Και είναι το κατ’ αυτόν τον τρόπο λεγόμενο πάθος κάποια πρόσκαιρη κίνηση ή κατά τη ψυχή ή κατά το σώμα. Από τα προηγούμενα λέγονται πάθη σε μεγαλύτερο βαθμό οι βλαβερές μεταβολές και κινήσεις, είτε κατά τη ψυχή είτε κατά το σώμα, και μάλιστα εκείνες που έχουν να κάνουν με τα βλαβερά και λυπηρά, όπως οι νοσηρές ενοχλήσεις και οι λυπηρές οι εσφαλμένες. Ακόμη οι μεγάλες λύπες και συμφορές λέγονται πάθη.

Βιβλιογραφία: Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά (1022b.15 έως 1022b.21), Αλέξανδρος, σχόλια εις τα Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλους  
Απόδοση, σύνταξη κειμένου: Κότσαλης  Γεώργιος

Developed by White Dynamics