Κατηγορίες αρχείου: Ηθικά

Τι προτιμότερο, να θέλεις κάποια και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της ή να μην τη θέλεις και να μπορείς;

APULIA_ANTICHI_VASI_GRECIΈστω Α να θέλεις κάποια και Δ να μπορείς να συνευρεθείς μαζί της, τα οποία είναι αμφότερα αιρετά, Β και Γ τα αντικείμενα αυτών, δηλαδή να μην τη θέλεις και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της αντίστοιχα. Εάν το Α είναι περισσότερο αιρετό του Δ, τότε και το Β θα είναι περισσότερο αποφευκτό του Γ, καθώς το Β αντίκειται στο Α ως εναντίον του, και ομοίως το Γ στο Δ.

Σε τι διαφέρει ο κολασμός από την τιμωρία

punishment

Read English version here!

Ἡ μὲν κόλασις τοῦ πάσχοντος ἕνεκά ἐστιν, ἡ δὲ τιμωρία τοῦ ποιοῦντος. λέγεται γὰρ ἡ μὲν κόλασις ἐπὶ τοῦ πάσχοντος ὡς κωλύουσα τὴν ἄλογον ὁρμὴν αὐτοῦ, ἡ δὲ τιμωρία ἐπὶ τοῦ ποιοῦντος, ἵνα ἀποπληρωθῇ· διὰ τοῦτο γὰρ τιμωρεῖ, ἵνα πληρώσῃ ἣν εἶχεν ὄρεξιν τοῦ ἀντιλυπῆσαι τὸν ὀργίσαντα αὐτόν, ἡ δὲ ὁργὴ ὄρεξίς ἐστιν μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομένης διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν τῶν εἰς αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ μὴ προσήκουσαν. διὸ ὅ τε πατὴρ καὶ ὁ διδάσκαλος τὸ πλέον κολάζει, ὁ δὲ ἄρχων καὶ ὁ νόμος τιμωρεῖ.

Την αρετή του σώματος πολλοί αγάπησαν, της ψυχής όμως λίγοι

DSC00057Κἀκεῖνό φημι, τὴν μὲν τοῦ σώματος ἀρετὴν πολλοὶ ἠγάπησαν, τὴν δὲ τῆς ψυχῆς καὶ πάνυ ὀλίγοι· τὴν μὲν γὰρ ἅπασιν ἔστιν ἰδεῖν, τὴν δὲ τοῖς ἐπισταμένοις μόνοις. σημεῖον δὲ ἡ διὰ τῶν αἰσθήσεων τέρψις· ἀεὶ γὰρ αἰσθόμενοι χαίρουσιν, ἡ δὲ αἴσθησις κρίσις τις. ἐπὶ μέντοι τῆς ψυχῆς οὐδὲν ἔστιν δῆλον ἄλλο, εἰ μὴ τὰς αὑτῆς πράξεις, αἱ δὲ πράξεις ἐνέργειαί τινες μετὰ λόγου, διὸ ἀγνοοῦντες τί δίκαιον καὶ τί ἀνδρεῖον οὐχ οἷόν τε κρῖναι. λέγω δὲ ἀρετὴν μὲν σώματος, μέγεθος, ἰσχύν, κάλλος, ψυχῆς δέ, φρόνησιν, σωφροσύνην, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην. κἂν μέν τινες φάσκωσι τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετὴν μὴ διδακτὴν εἶναι, μαθέτω διαμαρτάνειν· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σωματικῶν ἢ ἡ φύσις ἢ ἡ τύχη αἰτία, ἐπὶ δὲ τῶν ψυχικῶν μᾶλλον ἡμεῖς ἢ ἡ φύσις· ἀεὶ γὰρ προαιρούμενοι καὶ εἰδότες πράττομεν τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα, ἡ δὲ εἴδησις μάθησίς τις. διὸ καὶ εἰ μέλον ὑμῖν τινος, δέον οὐχὶ τοῦ σώματος τόσον ὅσον τῆς ψυχῆς· ἡ μὲν γὰρ φθίνει σὺν τῇ τοῦ σώματος φθορᾷ, ἡ δὲ αὔξει σὺν τῇ ὡριμάσει τῆς ψυχῆς· καὶ εἰ ἔνι θεῖόν τι ἡμῖν ἢ ἀθάνατον, τοῦτ’ ἂν εἴη μᾶλλον ἥ γε ψυχὴ ἢ τὸ σῶμα.

Περί της δόξης των προγόνων μας

06Πολλάκις μὲν ἐθαύμασα τὴν ἡμετέρων προγόνων δόξαν, πολὺ δὲ μάλιστα τὴν ἐκείνων ἀρετήν· ὅθι μὲν γὰρ οἱ ἄλλοι ἔφευγον ἐκεῖνοι ἔμενον, ὅθι δ’ οἱ ἄλλοι ἔσπευδον ἐκεῖνοι μετ’ εὐλαβείας. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς τἄναντία πράττειν, ἀπειλούμενοι φοβεῖσθε, χαριζόμενοι σπεύδετε. οὐ μήν τε λέγω μὴ φοβεῖσθαι μηδὲ λαμβάνειν, εἰ μὴ τοῦτο μόνον, πρὸ τοῦ σπεύδειν ἰδὲ μή ποτ’ ἀντί τινος ἔδωκαν, καὶ πρὸ τῆς ἀπειλῆς γνῶθι τί δέον φοβεῖσθαι καὶ ὁπότε. καὶ εἰ ἔστιν ὑμῖν κόσμος τις, οὐ διότι φέρετε τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα, ἀλλ’ ὅτι δι’ αὐτῶν τὰς τούτων πράξεις. διὸ καὶ ὁρᾶτε οὐ μόνον τὰ ὑπ’ αὐτῶν πραχθέντα, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν καταθήκας· ὑμεῖς γὰρ ἐστέ, ἐκεῖνοι δὲ ἦσαν. ἀλλὰ μὴν φορὰ τίς ἐστιν ἐν τοῖς γένεσιν ἀνδρῶν ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ τὰς χώρας γινομένοις, καὶ ἐνίοτε ἂν ᾖ ἀγαθὸν τὸ γένος, ἐγγίνονται διά τινος χρόνου ἄνδρες περιττοί, κἄπειτα πάλιν ἀναδίδωσιν· ἐξίσταται γὰρ τὰ εὐφυᾶ γένη εἰς εὐτελῆ. ἀλλ’ οὖν θαρρεῖτε· ἔσται γὰρ ὁ καιρός, ἐν ᾧ ἄνδρες ἀγαθοὶ ἀναγενήσονται. κἂν μήπω ἐγγύς, μὴ ῥαθυμεῖτε μηδὲ παρίετε, ἀλλ’ ἐργάσασθε ἔργον σπουδαῖον, τηρεῖν τοιαύτην τὴν φλόγαν, ἥτις ποτ’ ἀνάψει φάρον ἀγλαόν. τίς δ’ αὑτηί; ἥ γε ἀρχαία ἡμῶν φωνήν· ὅ τε γὰρ λόγος ἀρχὴ πράξεως καὶ βελτίστης πράξεως βέλτιστος λόγος, βέλτιστος δὲ ἐν βελτίστῃ φωνῇ. δι’ αὐτὰ δὲ ταῦτα φυλάξατε τόνδε τὸν σπόρον, ὃς ἄν ποτ’ ἐλθὼν καταβληθείς, πάλιν φῦναι ποιήσει ἄνδρας περιττούς.

Σε τι διαφέρει η αγάπη από τη φιλία

1035

Read English version here!

Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αν ερωτηθούν: “Ποιο είναι σημαντικότερο η αγάπη ή η φιλία;”, θα απαντήσουν, αν όχι όλοι, η αγάπη, οριζόμενοι την αγάπη ως ένα συναίσθημα ανιδιοτελές και έντονο ενδιαφέρον για κάποιον ή κάτι, διάθεση φιλική, στοργή, αφοσίωση, πόθο και διάθεση ερωτική, ή ακόμα ως σκοπό και υπέρτατο αγαθό· τη δε φιλία ως αμοιβαία αφοσίωση και κατανόηση δίχως πόθο ερωτικό, που ενώνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα μη συγγενικά.

Περί οργής

angerΗ οργή είναι μία επιθυμία για τιμωρία φανερή συνοδευόμενη από λύπη, εξαιτίας διαφαινόμενης ολιγωρίας είτε προς εμάς είτε προς κάτι ή κάποιων δικών μας μη αρμόζουσα. Αφού λοιπόν η οργή είναι κάτι τέτοιο, είναι ανάγκη να οργιζόμαστε όχι γενικώς αλλά ειδικώς, π.χ. με τον Σωκράτη, επειδή έκανε ή σκόπευε να κάνει κάτι προς εμάς ή των δικών μας, και σε κάθε οργή να έπεται κάποια ηδονή από την ελπίδα της τιμωρίας· και τούτο διότι ουδείς επιθυμεί κάτι που είναι αδύνατο ή πέραν των δυνατοτήτων του, και ότι μόνο με την ιδέα της τιμωρίας γεννάται ηδονή παρόμοια με εκείνη που γίνεται στα όνειρά μας.

Σε τι διαφέρει η προαίρεση από τη βούληση

boul

Read English version here!

Η προαίρεση δεν είναι απλώς μια προτίμηση και επιλογή, αλλά μια βουλευτική επιλογή. Λέγω δε βουλευτική, αυτής που αρχή και αιτία είναι η βούλευση και ορέγεται εξαιτίας της, ενώ η βούλευση είναι εξέταση και περίσκεψη κάποιου σκοπού· γι’ αυτό και όταν δεν κείται κάποιος σκοπός, δεν βουλευόμαστε. Ώστε πρώτα σκεφτόμαστε, έπειτα κρίνουμε, έπειτα γίνεται όρεξη και επιθυμία του εκ της βουλής κριθέντος και έπειτα επιλέγουμε· γι’ αυτό και η προαίρεση είναι μία όρεξη βουλευτική.

Άραγε η ηδονή είναι αγαθό; (απορία και λύση)

lustΑν η ηδονή είναι αγαθό, τότε και η λύπη ή είναι κακό ή δεν μπορεί να είναι αγαθό. Ούτε όμως η ηδονή μπορεί να είναι κακό. Αν πάλι η ηδονή δεν είναι κακό, ούτε θα είναι και οι ηδονές των ακολάστων, όμως οι ηδονές των ακολάστων είναι κακό, δεν είναι άρα η ηδονή αγαθό. Αν όμως παν το κατά φύσιν γινόμενο είναι αγαθό, η δε ηδονή κατά φύσιν γίνεται, θα είναι άρα η ηδονή αγαθό. Τι λοιπόν, είναι ή δεν είναι η ηδονή αγαθό;

Σελίδα 2 από 2
Developed by White Dynamics